Home > H > Hur Arbetar Vi I Sverige Med Hbtq Frågor?

Hur arbetar vi i Sverige med hbtq frågor?

Sverige ska vara en klar och tydlig röst för alla människors lika värde och rättigheter – och för avskaffandet av förkastliga lagar som förbjuder hbtq-personer att leva sina liv som alla andra. Sveriges röst behövs. Våld och diskriminering mot hbtq-personer förekommer i alla världens regioner.

Läs mer

Vilka grupper ryms inom begreppet transpersoner?

Trans är ingen sexuell läggning Det är inte en sexuell läggning att vara cis- eller transperson. Det handlar om ditt eget kön och inte könet hos den eller dem du blir kåt på eller kär i. Du kan alltså vara bisexuell, homosexuell eller heterosexuell eller någonting annat, vare sig du är cis- eller transperson. Vad påverkar vår könsidentitet? Normer om kön påverkar. Ett genomgående mönster i studien är att pojkar/män och flickor/kvinnor blir betraktade och behandlade som olika och komplementära i skolan. Skolverket menar att skillnaderna är kopplade till normer för hur en person får lov att bete sig som flicka/kvinna respektive pojke/man.

Och en annan fråga, hur många diskrimineringsgrunder finns det?

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. På motsvarande sätt, vad menas med könsdiskriminering? Definition av diskrimineringsgrunden kön Kön är en av de sju diskrimineringsgrunderna. Lagen definierar kön som att någon är kvinna eller man. Förbudet mot könsdiskriminering omfattar också personer som planerar att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet.

Med tanke på detta, vad är intersexpersoner?

Den som är intersexperson har en medfödd variation i sin könskaraktäristika som inte stämmer överens med hur en typiskt kvinnlig eller typiskt manlig kropp förväntas vara. Att vara intersexperson är inte detsamma som att vara transperson. Vad betyder iet i hbtqi? Homosexualitet och bisexuallitet handlar om sexuell läggning, medan trans handlar om könsidentitet och queer kan beröra både och. Intersexualitet eller intersex handlar om kroppens funktioner kopplat till en normsyn på könskategorier.

By Jourdan

Vad är intersexuella? :: Vad har hbtq för betydelse?
Användbara länkar